• Material

MATERIAL/ FABRIC

Na efekt, jaki wywoła sukienka, spódnica czy inny element odzieży, składa się wiele czynników. Do najważniejszych należy krój, jak również i materiał, z którego zostało wykonane ubranie. Gdy oba te aspekty zostaną dobrze zestawione, posiadacz danej kreacji może liczyć na piorunujący rezultat. Materiały mogą doskonale podkreślać fason, ale również zupełnie go zepsuć. Dlatego, przed przystąpieniem do szycia, warto przemyśleć jego wybór, analizując planowany krój i sposób, w jaki element odzieży będzie użytkowany. Dobrze dobrane tekstylia to najważniejszy krok do sukcesu. Muszą współgrać z garderobą posiadacza, jak i wykazywać pożądane właściwości i zapewniać komfort noszenia. Z tego względu, przed dokonaniem zakupu, powinno się nakreślić funkcje, jakie powinny spełniać, by uniknąć późniejszych rozczarowań.

Wybierając idealne materiały krawieckie, warto zwrócić uwagę na kilka czynników:

  • przeznaczenie – czy materiał będzie użytkowany na zewnątrz, czy też wyłącznie wewnątrz? Czy powinien wykazywać konkretne cechy – chłonąć wilgoć, nie pozwalać na wnikanie plam?
  • grubość – to kolejny ważny element przy wyborze tekstyliów. Zastanów się, na jaką porę roku i warunki przeznaczony jest materiał, z którego wykonasz odzież, by zmaksymalizować jego funkcjonalność;
  • dekoracyjność – na jaką okazję przeznaczone są materiały? To, czy mają służyć podczas uroczystości, czy do codziennego użytku, znacznie wpłynie na wybór. W naszej ofercie znajdują się zarówno wysoce ornamentacyjne, haftowane tekstylia, jak i prostsze, bardziej dyskretne materiały krawieckie.

MATERIAŁY KRAWIECKIE NA START

 

MATERIALS

There are many factors that influence the effect of a dress, skirt or other item of clothing. The most important is the cut as well as the material from which the garment is made. When both of these aspects are well combined, the owner of a given creation can count on an electrifying result. Materials can perfectly emphasize a cut, but also completely spoil it. Therefore, before starting sewing, it is worth considering its choice, analyzing the planned cut and the way in which the garment will be used. Well-chosen textiles are the most important step to success. They must harmonize with the owner's wardrobe as well as show the desired properties and ensure wearing comfort. Therefore, before making a purchase, you should outline the functions it should fulfill in order to avoid disappointment later.


When choosing the perfect tailoring materials, it is worth paying attention to several factors:


purpose - will the material be used outside or only inside? Should it have specific features - to absorb moisture, not to allow stains to penetrate?

thickness - this is another important element when choosing textiles. Consider what time of the year and conditions the material from which you will make the garment is intended to maximize its functionality;

decorativeness - what occasion are the materials intended for? Whether they're for ceremonial or everyday use will make a big difference in your choice. Our offer includes both highly ornamental, embroidered textiles as well as simpler, more discreet tailoring materials.

TAILORING MATERIALS FOR START

 


Want to experiment with the materials but don't know where to start? Check out our online haberdashery, where you will find textiles in a wide variety of patterns and colors, suitable both for festive occasions and for everyday wear. The materials we offer can also be used for sewing tablecloths and napkins. If you are not satisfied with the shop offers, take matters into your own hands and create the perfect addition to the interior.